Privacyverklaring van Achberg GmbH & Co. KG

1. Toepassingsbereik, verantwoordelijke persoon, toezichthouder voor gegevensbescherming, begripsbepalingen

1.1 Deze privacyverklaring geeft informatie over welke persoonsgegevens door ons, Siloanlagen Achberg GmbH & Co. KG, worden verwerkt en op welke manier dat gebeurt, wanneer u onze websites of onze aanwezigheid op sociale media bezoekt (Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn).

1.2 Die

Siloanlagen Achberg GmbH & Co. KG
Baind 20
DE - 88147 Achberg
Duitsland
Telefoon: +49 (0) 8380 98335 - 0
E-mail: info@achberg.com

is de verantwoordelijke overeenkomstig art. 4 nr. 7 EU-basisverordening inzake gegevensbescherming (DS-GVO) voor de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstige deze privacyverklaring (vgl. ook ons impressum).

Dit geldt niet voor onze aanwezigheid op sociale media; hier zijn we voor bepaalde dingen samen met de exploitant van de socialemediaplatformen verantwoordelijk. Meer informatie daarover onderaan in cijfer 5.

Onze toezichthouder voor gegevensbescherming is:

De heer advocaat Dr. Florian Deusch, gespecialiseerde advocaat voor IT-recht, advocatenkantoor Dr. Gretter;
externe toezichthouder voor gegevensbescherming (gecertificeerd overeenkomstig TÜV en udis GmbH - Ulmer Akademie für Datenschutz und Datensicherheit gGmbH).

De toezichthouder voor gegevensbescherming kan als volgt worden bereikt:

Advocatenkantoor Dr. Gretter
Eisenbahnstraße 41
88212 Ravensburg
E-mail: datenschutz@gretter-rae.de

Deze is ook de toezichthouder voor gegevensbescherming voor Siloanlagen Achberg Verwaltung GmbH.

1.3 Persoonsgegevens zijn alle gegevens die op u persoonlijk betrekking hebben, bijv. naam, adres, e-mailadressen, de informatie over uw gebruik van onze websites (zie daarvoor onderaan cijfer 2).
Verwerking is elk proces dat betrekking heeft op persoonsgegevens. Verwerkingen zijn bijvoorbeeld het verzamelen, het registreren, het organiseren, het ordenen, het opslaan, het aanpassen of het veranderen, het lezen, het opvragen, het gebruiken, het openbaar maken door het verzenden, verspreiden of een andere vorm van terbeschikkingstelling, het corrigeren of het koppelen, het beperken, het verwijderen of het vernietigen van persoonsgegevens.

2. Verwerking van persoonsgegevens

2. 1 De verwerking van persoonsgegevens bij het bezoeken van onze websites of bij contactopname per e-mail; doel en juridische grondslag

2.1.1 Gebruik van informatie van onze websites

Als onze websites enkel ter informatie worden gebruikt, dus wanneer u zich niet registreert of ons op een andere manier informatie verstrekt, registreren wij enkel de persoonsgegevens die uw browser aan onze server verstrekt. Wanneer u onze website bekijkt, ontvangen we de volgende gegevens:

 • IP-adres
 • Datum en tijdstip van het verzoek,
 • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van het verzoek (concrete pagina),
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode,
 • De hoeveelheid overgedragen gegevens,
 • Website vanwaar het verzoek komt,
 • Browser,
 • Besturingssysteem en de interface ervan,
 • Taal en versie van de browsersoftware.

Doel en juridische grondslag
Het doel van de verwerking van deze gegevens is het weergeven van onze website en te garanderen dat dit op een stabiele en veilige manier kan gebeuren. Juridische grondslag is art. 6 paragraaf (1) zin 1 lit. f) DS-GVO. Volgens deze bepaling is de verwerking van persoonsgegevens ter bescherming van onze legitieme belangen rechtmatig, tenzij de belangen of fundamentele rechten of vrijheden van de betroffen persoon overheersen.
Deze persoonsgegevens worden enkel voor de duur van uw bezoek aan onze website opgeslagen.

2.1.2 Contactopname via e-mail of door middel van het contactformulier op onze website

Indien u via e-mail of door middel van een contactformulier contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, eventueel uw naam en telefoonnummer) door ons opgeslagen met het doel uw vragen te beantwoorden. Wij verwijderen de op deze manier verkregen gegevens wanneer de opslag ervan niet meer nodig is, of we beperken de verwerking ervan als er wettelijke bewaarplichten bestaan. De juridische grondslag voor deze verwerking is art. 6 paragraaf (1) regel 1 lit. f) DS-GVO, maar als er wettelijke bewaarplichten bestaan, dan is de juridische grondslag voor de opslag art. 6 paragraaf (1) regel 1 lit. c) DS-GVO; op basis van deze bepalingen is de verwerking rechtmatig als dit nodig is om een wettelijke plicht na te komen.

2.1.3 Cookies

a) Naast de eerder vermelde gegevens worden er tijdens uw bezoek aan onze websites ook cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van de door u gebruikte browser worden opgeslagen en waardoor diegene die de cookie heeft geplaatst (hier: door ons) bepaalde informatie wordt verkregen. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen naar uw computer overdragen. Het doel ervan is het internetaanbod gebruiksvriendelijker en efficiënter te maken. De juridische grondslag hiervoor is uw toestemming (die op elk moment kan worden ingetrokken) overeenkomstig art. 6 paragraaf (1) regel1 lit. a) DS-GVO, die u bij het begin van uw bezoek aan onze website geeft (voor niet-essentiële cookies) resp. art. 6 paragraaf (1) regel 1 lit. f) DS-GVO (voor essentiële cookies, waarzonder onze website niet kan worden opgeroepen).

b) Deze websites gebruiken de volgende soorten cookies, de omvang en werkwijze ervan wordt hierna uitgelegd:

 • Tijdelijke cookies (daarvoor a)
 • Permanente cookies (daarvoor b) 

aa) Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Daartoe behoren in het bijzonder de sessiecookies. Deze slaan een zogenaamd sessie-ID op waarmee verschillende verzoeken van uw browser aan eenzelfde sessie kunnen worden gekoppeld. Zo kan uw computer worden herkend wanneer u terugkeert naar onze website. De sessiecookies worden verwijderd wanneer u zich afmeldt of de browser sluit.

bb) Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een door ons opgegeven periode die afhankelijk van de cookie kan verschillen. U kunt de cookies op eender welk moment verwijderen in de beveiligingsinstellingen van uw browser. Door deze te verwijderen, trekt u ook uw instelling in voor het verwerken van deze cookies.

c) U kunt de instellingen van uw browser naar wens configureren en bijvoorbeeld third-party-cookies accepteren of alle cookies weigeren. Denk eraan dat u dan mogelijk niet alle functies van onze website kunt gebruiken.


U kunt uw cookie-instellingen controleren/aanpassen via de volgende link:

2.2 Gegevens van de aanvrager

2.2.1 Wij verwerken de volgende gegevens van personen die via het sollicitatieformulier op onze website of op een andere manier bij ons voor een functie solliciteren:

Voornaam, achternaam, e-mailadres, adres, telefoonnummer (indien vermeld) en de aan ons verstrekte sollicitatiegegevens.

2.2.2 Onder voorbehoud van een afzonderlijk gegeven toestemming verwerken wij de gegevens alleen om het sollicitatieproces uit te voeren dat betrekking heeft op deze sollicitatie; zonder deze toestemming worden de gegevens niet opgeslagen na het einde van dit sollicitatiegesprek en de desbetreffende opslagtermijnen.

2.2.3 Punt 5.3 (hieronder) is van toepassing op gegevens van sollicitanten die wij ontvangen via onze aanwezigheid op het online platform LinkedIn.

2.3 Verwerking van persoonsgegevens van klanten, leveranciers, bezoekers en andere communicatiepartners

2.3.1 Wij verwerken de volgende gegevens van de contactpersonen bij onze klanten, leveranciers, bezoekers aan onze bedrijfspanden en -terreinen en en andere communicatiepartners (Hierna ook „Betroffen persoon“ genoemd):

 • Aanspreektitel, voornaam en achternaam en positie in bedrijf van betroffen persoon resp. overheidsinstantie ervan,
 • Zakelijke of commerciële communicatiegegevens, deze bestaan uit de aanspreektitel, het telefoonnummer (vast/mobiel) en het e-mailadres,
 • Alle informatie die nodig is voor het voeren van de communicatie, in het bijzonder gegevens over project of overeenkomst (vooral bij klanten en leveranciers), e-mails, afspraken en resultaten van het gesprek,
 • bij bezoekers: Datum van bezoek, contactpersoon van bezoeker in ons bedrijf.

2.3.2 De gegevens overeenkomstig cijfer 2.3.1 verwerken wij om de volgende doelen en op grond van de volgende juridische grondslagen:

 • bij contactpersonen van klanten en leveranciers: om bij het uitvoeren van onze overeenkomsten met onze klanten en leveranciers een betrouwbare communicatie te voeren en (bij klanten) om op de services van ons bedrijf te wijzen (reclame),
 • bij bezoekers: om het bezoek mogelijk te maken en om ons huisrecht uit te oefenen in het belang van onze onderneming.
 • bij alle andere communicatiepartners: voor het voeren van de door de betroffen persoon gevraagde communicatie.

De juridische grondslag is in alle gevallen art. 6 paragraaf (1) regel 1 lit. f) DS-GVO.

Indien er geen permanente contractuele of andere juridische relatie met de onderneming of de overheidsinstantie van de betroffen persoon bestaat, worden de persoonsgegevens ervan enkel verwerkt of opgeslagen voor het uitvoeren van de reeds gespecificeerde taak.

2.3.3 Bovendien verwerken wij persoonsgegevens van onze klanten resp. de contactpersoon ervan (naam, voornaam, bedrijf) ook om onze publieksrechtelijke plichten tegenover overheidsinstanties na te komen, bijvoorbeeld voor fiscale en commerciële documentatie en voor exportcontrole. De juridische grondslag hiervoor is art. 6 paragraaf (1) zin 1 lit. C) DS-GVO.

2.4 Videobewaking

2.4.1 De toegangswegen aan de buitenkant van ons bedrijfsterrein worden continu met video bewaakt.

Op ons bedrijfsterrein zijn er videocamera’s in de fabricageruimte geplaatst die alleen buiten de werktijden opnames maken.

2.4.2 de doelen van videobewaking zijn:

 • Beschermen tegen strafbare feiten en schade,
 • Verkeers- en bedrijfsveiligheid op de bedrijfsterreinen,
 • Uitoefenen van het huisrecht.

De juridische grondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 paragraaf (1) zin 1 lit. f) van de wet inzake gegevensverwerking. Volgens deze bepaling is de verwerking van persoonsgegevens toegelaten indien dit ter bescherming van onze legitieme belangen nodig is, tenzij de belangen en fundamentele rechten of vrijheden van de betroffen persoon overheersen. Onze legitieme belangen in het kader van de videobewaking zijn de beveiliging van ons bedrijf en onze medewerkers en het uitoefenen van ons huisrecht.

2.4.3 We evalueren opgeslagen videobewakingsbeelden alleen als de situatie dat vereist, dat wil zeggen als wij van feiten op de hoogte zijn waarbij het nodig is de opnamen voor een van de doelen in cijfer 2.4.2 te bekijken. Alle opgeslagen video-opnames moeten door middel van een systeem met twee sleutels worden beveiligd, zodat daartoe enkel toegang kan worden gekregen als dat door beide sleutelhouders is toegestaan. De opnames blijven maximaal 4 weken opgeslagen.

3. Verzending en overdracht van uw gegevens aan derden

Wij verzenden uw gegevens in principe niet zonder uw toestemming aan derden.

Voor het elektronisch verzenden van gegevens maken wij deels gebruik van de diensten van derde partijen. Hierbij gaat het om betrouwbare serviceproviders die die wij zorgvuldig gekozen hebben, zodat uw gegevens worden verwerkt volgens onze instructies. De juridische grondslag hiervoor is art. 28 DS-GVO. Onze serviceproviders zijn natuurlijk verplicht op zorgvuldige wijze met de gegevens om te gaan, en enkel volgens onze instructies en de geldende voorschriften inzake gegevensbescherming, en het is in het bijzonder verboden de gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken of aan derden te bezorgen.

Bovendien kunnen er uitzonderlijke gevallen optreden waarin wij wettelijk verplicht zijn uw gegevens op bevel van de overheid door te geven, indien dit noodzakelijk is voor strafrechtelijke vervolging of ter voorkoming van gevaar door de politie of andere autoriteiten. De juridische grondslag voor de overdracht is in dit geval art. 6 paragraaf (1) lit. c) DS-GVO.

Tot slot kunnen er gevallen zijn waarin uw gegevens om een in cijfer 2 vermeld doel door een taakverdeling binnen de Siloanlagen Achberg-ondernemingsgroep worden doorgegeven aan Siloanlagen Achberg Verwaltung GmbH.

Het doel van de overdracht is het op gestructureerde wijze en volgens onze taakverdeling uitvoeren van de taken die bij het nastreven van onze bedrijfsdoelen binnen een ondernemingsgroep optreden; de juridische grondslag hiervoor is art. 6 paragraaf (1) zin 1 lit. f) DS-GVO.

4. Uw rechten

4.1 U hebt tegenover ons de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • het recht op de informatie of en welke van uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt,
 • het recht op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens,
 • het recht op beperking van de verwerking,
 • het recht op bezwaar tegen de verwerking, voor zover de juridische grondslag voor de verwerking art. 6 paragraaf(1) zin 1 lit. f) DS-GVO is en
 • het recht op overdraagbaarheid van de gegevens.

4.2 U hebt ook het recht om bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensverwerking bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

5. Onze aanwezigheid op sociale media (Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn)

Wij, Siloanlagen Achberg GmbH & Co. KG, zijn ook aanwezig op sociale media, met name op de platformen van de volgende providers:

Dit cijfer 5geeft u informatie over welke van uw persoonsgegevens worden verwerkt wanneer u onze aanwezigheid op sociale media bezoekt.

5.1 Facebook en Instagram

De beide socialemediaplatformen www.facebook.com en www.instagram.com worden aangeboden en geëxploiteerd door

 • Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ierland („Meta“).
 • In de hierna beschreven mate zijn wij, Siloanlagen Achberg GmbH & Co. KG, Baind 20, 88147 Achberg, Duitsland, samen met Facebook verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens op onze sociale aanwezigheid Facebook en Instagram.

5.1.1 Welke gegevens worden verwerkt?

Wanneer u onze aanwezigheid bij Facebook of Instagram bezoekt, ontvangt Meta voor zover bij ons bekend is hoofdzakelijk de volgende gegevens:

 • alle informatie die de gebruiker op de platformen verstrekt, bijvoorbeeld
  • naam en overige contactgegevens (inclusief gebruikers-ID),
  • alle geüploade inhoud,
  • vaststelling welke inhoud de gebruiker heeft opgeroepen (Facebook-pagina’s van anderen, video’s, etc..),
  • Netwerken en verbindingen van gebruikers onder elkaar op het platform.
  • Ook de communicatie van twee of meerdere gebruikers over een bepaalde gebruiker die niet aan de communicatie deelneemt, voegt Meta toe aan deze gegevenscategorie.
  • alle gegevens die u bij het bezoeken van een website aan deze site resp. de server ervan verstrekt (zie daarvoor cijfer 2.1.1);
 • apparaatinformatie (ook bij niet-geregistreerde gebruikers), bijvoorbeeld:
  • computer, besturingssysteem,
  • apparaat-ID,
  • processen op het apparaat,
  • IP-adres
  • Cookies: Ook gebruikt het platform Facebook cookies, kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen wanneer u een Facebook-pagina bezoekt of op een Facebook-knop drukt die aan een website is toegevoegd (ook buiten het Facebook-platform). Door middel van cookies is het mogelijk uw bezoeken op deze websites te registreren en deze aan uw profiel toe te wijzen (zie onder cijfer 5.1.4 hoe u de verwerking van cookies kunt beïnvloeden). Hetzelfde geldt voor het platform Instagram.

5.1.2 Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van onze gegevens?

Wij verzamelen en ontvangen de gebruikersgegevens overeenkomstig cijfer 5.1.1 niet direct, maar ontvangen deze enkel van Meta in een samengevatte, geanonimiseerde vorm, met name via de Facebook-tool „Page Insights“ (https://de-de.facebook.com/business/pages/manage en https://de-de.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data). Wij kunnen deze gegevens niet aan een bepaalde persoon koppelen, maar ontvangen enkel statistische beoordelingen daarover.

Maar omdat Meta deze gebruiksgegevens zonder onze online aanwezigheid bij www.facebook.com en www.instagram.com niet kan verzamelen, zijn wij samen met Meta zogenaamd „samen verantwoordelijk“ voor de verwerking van deze gegevens in de zin van art. 26 DS-GVO. Dat wil zeggen: Meta en wij hebben een gemeenschappelijk doel bij de verwerking van deze gebruiksgegevens. Het gedrag van de gebruiker tijdens het bezoek aan onze aanwezigheid op sociale media te leren kennen en zo ons aanbod daarop te kunnen verbeteren.

Als exploitant van de platformen verzamelt Meta de persoonlijke gebruiksgegevens overeenkomstig cijfer 5.1.1; wij ontvangen van Meta enkel de statistische en geanonimiseerde gegevens daarvan. Wij hebben dus geen invloed op welke van de gebruiksgegevens Meta overeenkomstig cijfer 5.1.1 en op welke manier Meta deze informatie verwerkt. Hierover beslist uitsluitend Meta.

Omdat er echter een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid in de zin van art. 26 DS-GVO tussen Meta en ons bestaat, dienen wij volgens art. 26 DS-GVO een bijzondere overeenkomst daarover te sluiten met Meta en u daarvan op de hoogte te brengen. Deze overeenkomst kunt u raadplegen op

https://de-de.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

In deze overeenkomst staan meer details en uitleg over onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid met Meta in het kader van de Page Insights.

De juridische grondslag voor de gegevensverwerking die we in de cijfers 5.1.1 en 5.1.2 hebben uitgelegd, is art. 6 paragraaf (1) zin 1 lit. f) DS-GVO, wat ons betreft, Siloanlagen Achberg GmbH & Co. KG. Ons belang is hier het beheren en verbeteren van onze aanwezigheid op sociale media.

5.1.3 Verwerking van persoonsgegevens door Siloanlagen Achberg GmbH & Co. KG tijdens uw bezoek aan onze aanwezigheid op Facebook en Instagram

Wij verzamelen en verwerken zelf in principe geen gegevens wanneer u onze aanwezigheid op sociale media gebruikt.

Wanneer u echter inhoud bij onze aanwezigheid op Facebook resp. Instagram plaatst, bijvoorbeeld commentaren, kunnen wij deze delen, daarop antwoorden of een post met een verwijzing naar uw profiel plaatsen. In dit verband worden ook door ons de gegevens verwerkt die u tijdens het gebruiken van onze online aanwezigheid bij Facebook en Instagram invoert, in het bijzonder uw (gebruikers-)naam en de met uw account gepubliceerde inhoud. Wij verwerken deze gegevens door ze op te nemen in ons aanbod en andere gebruikers toegang te geven tot onze aanwezigheid op Facebook resp. Instagram. De juridische grondslag voor onze gegevensverwerking in dit verband is art. 6 paragraaf (1) zin 1 lit. b), indien u een verzoek doet, en in de overige gevallen art. 6 paragraaf (1) zin 1 lit. f) DS-GVO, waarbij onze rechtmatige belangen liggen in de public relations activiteiten van ons bedrijf.

Wij verwerken deze gegevens enkel totdat dit vereist is voor het doel van deze verwerking. Wanneer u een verzoek hebt ingediend, eindigt het doel wanneer dit is voltooid; in het kader van onze public relations activiteiten verwerken wij de gegevens voor de duur waarin wij aanwezig zijn op Facebook en Instagram.

Wij verstrekken uw gegevens die wij verwerken in principe niet aan derden. Hiervoor geldt cijfer 3 hierboven. In cijfer 4 kunt u zien welke rechten u heeft met betrekking tot de door ons verwerkte gegevens.

5.1.4 Gegevensverwerking door Facebook

Onafhankelijk van ons verwerkt Meta alle gegevens die bij uw bezoek aan onze Facebook- en Instagram-pagina’s ontstaan. Het gaat hierbij om alle gegevens die we in cijfers 5.1.1, 5.1.2 en 5.1.3 hebben vermeld. Mogelijk verzamelt Facebook ook nog andere gegevens. Wij hebben geen invloed op welke gegevens Meta verwerkt in in welke mate en op welke manier dat gebeurt, en we hebben er ook geen invloed op of en hoe Meta deze aan derden verstrekt, in het bijzonder ook in landen buiten de Europese Unie. Het is uw verantwoordelijkheid daarmee vertrouwd te raken en te beslissen of u daarmee akkoord gaat. Meta geeft daarover informatie in zijn eigen privacybeleid

Als u van Meta informatie wilt krijgen of uw privacyrechten geldend wilt maken, kunt u Meta als volgt contacteren:

Ofwel online via https://de-de.facebook.com/privacy/policy/?section_id=13-HowToContactMeta of per post aan:

Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour Dublin 2 Ierland.

U kunt via de volgende link contact opnemen met de toezichthouder voor gegevensbescherming: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Bovendien hebt u het recht bezwaar in te dienen bij de voor Meta verantwoordelijke toezichthouder, de Ierse commissie voor gegevensbescherming, of bij een lokale toezichthouder.

Meer informatie over gegevensverwerking en over uw privacyrechten en over de manier waarop u uw gegevens bij Facebook of Instagram kunt beheren of verwijderen, vindt u op de volgende Facebook supportsite: https://www.facebook.com/about/basics/manage-your-privacy. Daar is ook een privacy check-up om uw privacy-instellingen bij Facebook en Instagram te kunnen optimaliseren.

5.2 YouTube

YouTube is een online platform van YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066 (hierna "de aanbieder" of „YouTube“). YouTube verwerkt persoonsgegevens van gebruikers die zich op het online platform geregistreerd hebben en van niet geregistreerde websitebezoekers. De aanbieder maakt deel uit van het concern Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Voor onze online aanwezigheid op het platform YouTube („YouTube-kanaal op www.youtube.com) geldt het volgende:

5.2.1 Welke gegevens worden verwerkt?

Wanneer u onze aanwezigheid en services op het platform YouTube gebruikt, verwerkt YouTube persoonsgegevens van u die bij het gebruik door u van de services ontstaan, in het bijzonder bij interactieve functies zoals bijvoorbeeld delen of commentaar geven. Zulke gegevens verzendt YouTube mogelijk ook in landen buiten de Europese Unie. Wij, Siloanlagen Achberg GmbH & Co. KG, hebben geen invloed op de soort en de omvang van de door deze aanbieder verwerkte gegevens, op de wijze van de verwerking en het gebruik ervan of op de overdracht van deze gegevens aan derden, in het bijzonder in landen buiten de Europese Unie.

De aanbieder YouTube heeft een privacyverklaring opgesteld waarin staat welke gegevens door de aanbieder worden verwerkt en om welke doeleinden deze gebruikt worden. Deze kan via de volgende link worden geraadpleegd: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

In principe verwerkt de aanbieder YouTube voor zover we weten de volgende gegevens:

 • alle informatie die de gebruiker op de platformen verstrekt, bijvoorbeeld
  • naam en overige contactgegevens
  • alle geüploade inhoud,
  • vaststelling welke inhoud de gebruiker heeft opgeroepen (YouTube-pagina’s van anderen, video’s, etc..),
  • netwerken en verbindingen van gebruikers onder elkaar op het platform.
  • Ook de communicatie van twee of meerdere gebruikers over een bepaalde gebruiker die niet aan de communicatie deelneemt, voegt de aanbieder toe aan deze gegevenscategorie.
 • apparaatinformatie (ook bij niet-geregistreerde gebruikers), bijvoorbeeld:
  • computer, besturingssysteem,
  • apparaat-ID,
  • processen op het apparaat,
  • IP-adres
  • Cookies: Ook gebruikt het platform cookies, kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen wanneer u een YouTube-pagina bezoekt of op een YouTube-knop drukt die aan een website is toegevoegd (ook buiten het YouTube-platform). Door middel van cookies is het mogelijk uw bezoeken op deze websites te registreren en deze aan uw profiel toe te wijzen (zie onder cijfer 5.2.2 hoe u de verwerking van cookies kunt beïnvloeden).

Zo kan bijvoorbeeld door het gedrag van de gebruiker informatie worden verkregen over de interesses van deze persoon. Op basis hiervan kunnen gebruikersprofielen worden opgesteld. Deze gebruikersprofielen worden vaak om uiteenlopende doeleinden gebruikt, bijvoorbeeld voor het tonen van reclame in en buiten YouTube die is afgestemd op de vermeende interesses van de gebruiker. Daarvoor worden meestal cookies op de computer van de gebruiker opgeslagen waarmee informatie wordt verzameld en opgeslagen over het gedrag en de interesses van de gebruiker. Deze worden door YouTube gelezen en mogelijk in combinatie met het gebruikersprofiel gebruikt wanneer de betroffen gebruiker services van de aanbieder Instagram gebruikt.

Gebruikersprofielen kunnen echter ook onafhankelijk van het apparaat van de gebruiker worden opgeslagen. Dit geldt vooral voor gebruikers die op het platform van YouTube geregistreerd zijn of op het platform van een bedrijf dat met YouTube verbonden is, bijvoorbeeld de andere services van Google LLC. Gegevens worden in het bijzonder verzameld van gebruikers terwijl ze zijn aangemeld op het online platform. Meer informatie over de verwerking en de mogelijkheid tot bezwaar (opt-out) vindt u in de privacyverklaring van YouTube resp. Google LLC: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

5.2.2 Verwerking van uw persoonsgegevens door YouTube

Op welke manier de aanbieder YouTube de door uw bezoek verkregen gegevens voor eigen doeleinden gebruikt, in welke mate uw interacties met de service aan afzonderlijke gebruikersprofielen worden toegewezen, hoe lang de aanbieder deze gegevens opslaat en of de gegevens aan derden worden verstrekt, beslist uitsluitend de aanbieder YouTube, wij kunnen daarop geen invloed hebben en dat is bij ons ook niet bekend.

In sommige gevallen koppelt de aanbieder de gegevens van YouTube aan gegevens van andere Google-services.. Informatie daarover vindt u in de privacyverklaring van Google LLC, in het bijzonder onder:

https://policies.google.com/privacy/example/combine-personal-information?hl=de.

Google LLC koppelt uw gegevens resulterende uit het gebruik van Google-services ook aan gegevens resulterende uit het gebruik van andere aanbieders, in het bijzonder om reclame daarop af te stemmen, om te bepalen welke interesses aan uw gebruikersprofiel worden toegevoegd en om zijn services op uw profiel af te stemmen. Meer informatie daarover heeft Google LLC ter beschikking gesteld onder https://policies.google.com/privacy/example/your-activity-on-other-sites-and-apps?hl=de

Als geregistreerde Google-gebruiker kunt u de verwerking van uw persoonsgegevens beperken, met name via de privacy-instellingen van uw profiel. Wij verwijzen daarvoor naar de overeenkomstige functionaliteit van de aanbieder onderhttps://policies.google.com/privacy?gl=de

Bovendien kunt u bij mobiele eindapparatuur (bijv. smartphones) in de instellingen de toegang van de services tot contact- en kalendergegevens, foto's, locatiegegevens, etc. beperken. Dit hangt echter af van het besturingssysteem dat op het eindapparaat wordt gebruikt. Bovendien kunnen er in uw browser privacy-instellingen worden gemaakt.

Voor het aanvragen van informatie en het geldend maken van uw rechten is de beste manier direct contact op te nemen met Google LLC. Alleen zij hebben toegang tot de gegevens van de gebruiker en kunnen treffende maatregelen nemen en informatie verstrekken.

U kunt Google LLC als volgt bereiken:

https://www.google.de/contact/impressum.html

Ook hebt u het recht een bezwaar in te dienen bij de voor Google Germany GmbH verantwoordelijke toezichthouder, het Hamburgse orgaan voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie, of bij een lokale toezichthouder

5.2.3 Verwerking van uw persoonsgegevens door Siloanlagen Achberg GmbH & Co. KG

Wij verzamelen en verwerken zelf in principe geen gegevens wanneer u onze aanwezigheid op sociale media gebruikt. Wanneer u echter inhoud bij onze aanwezigheid op YouTube plaatst, bijvoorbeeld commentaren, kunnen wij deze delen, daarop antwoorden of een post met een verwijzing naar uw profiel plaatsen. In dit verband worden ook door ons de gegevens verwerkt die u tijdens het gebruiken van onze aanwezigheid bij YouTube invoert, in het bijzonder uw (gebruikers-)naam en de met uw account gepubliceerde inhoud. Wij verwerken deze gegevens door ze op te nemen in ons aanbod en andere gebruikers toegang te geven tot onze aanwezigheid op deze sociale media. De juridische grondslag voor onze gegevensverwerking in dit verband is art. 6 paragraaf (1) zin 1 lit. b), indien u een verzoek doet, en in de overige gevallen art. 6 paragraaf (1) zin 1 lit. f) DS-GVO, waarbij onze rechtmatige belangen liggen in de public relations activiteiten van ons bedrijf.

Wij verwerken deze gegevens enkel totdat dit vereist is voor het doel van deze verwerking. Wanneer u een verzoek hebt ingediend, eindigt het doel wanneer dit is voltooid; in het kader van onze public relations activiteiten verwerken wij de gegevens voor de duur waarin wij aanwezig zijn op YouTube.

Wij verstrekken uw gegevens die wij verwerken in principe niet aan derden. Hiervoor geldt cijfer 3 hierboven. In cijfer 4 kunt u zien welke rechten u heeft met betrekking tot de door ons verwerkte gegevens.

5.3 LinkedIn

Siloanlagen Achberg GmbH & Co. KG heeft een profiel op LinkedIn.
LinkedIn is een sociaal netwerk of platform voor het onderhouden van bestaande zakelijke relaties en leggen van nieuwe zakelijke relaties. De provider van dit platform voor het grondgebied van de Europese Unie is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland (hierna: LinkedIn): LinkedIn is eigendom van LinkedIn Corporation, gevestigd in 1000 W. Maude Avenue Sunnyvale, CA 94085, VS, dat op zijn beurt eigendom is van Microsoft Corporation, gevestigd in One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399 VS.
Het is niet nodig om LinkedIn te gebruiken om contact met ons op te nemen of informatie van ons te ontvangen. Vergelijkbare content en contactopties vindt u op onze website https://www.achberg.com/.

5.3.1 Verwerking van uw persoonsgegevens door LinkedIn

Houd er rekening mee dat LinkedIn zelf beslist welke van uw gegevens het platform verwerkt wanneer u onze LinkedIn-profiel bezoekt. Alleen LinkedIn is hiervoor verantwoordelijk. Voor bepaalde verwerkingsactiviteiten worden LinkedIn en Siloanlagen Achberg GmbH & Co beschouwd als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken (zie paragraaf 5.3.3).
Op het adres https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy? verstrekt LinkedIn informatie over de verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van het platform. 

5.3.2 Welke gegevens worden verwerkt

Wanneer u ons LinkedIn-profiel bezoekt, verwerkt LinkedIn uw persoonsgegevens die tijdens uw bezoek aan de website worden verzameld en waarvoor u daarbij toestemming geeft. Volgens LinkedIn gaat het bijvoorbeeld om informatie over het apparaat waarmee u de website bezoekt, uw IP-adres en websites die u hebt bezocht voordat u de site van LinkedIn opende. Als u een LinkedIn-gebruikersaccount hebt, worden daarvoor ook gegevens verzameld en, indien nodig, samengevoegd met de gegevens van uw bezoek aan onze LinkedIn-profiel. Wij verwijzen u naar de gedetailleerde informatie van LinkedIn op https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy.

5.3.3 LinkedIn en Siloanlagen Achberg GmbH & Co. KG als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

Als u ons LinkedIn-profiel bezoekt of de webpagina volgt, verzamelt LinkedIn tijdens dit proces gegevens over u in. In dit verband verwijzen wij u naar de gegevensbeschermingsverklaring van LinkedIn op https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy (zie ook paragraaf 5.3.1 hierboven). Op basis van deze gegevens legt LinkedIn statistieken aan met informatie over het gebruik van ons LinkedIn-profiel en stelt deze aan ons ter beschikking. Wij, Siloanlagen Achberg GmbH & Co. KG, kunnen hier geen persoonlijke informatie uit afleiden. Evenmin kunnen we invloed uitoefenen op de mate waarin LinkedIn deze gegevens voor eigen doeleinden gebruikt of doorgeeft aan landen buiten de Europese Unie. We hebben echter een overeenkomst bereikt over onze gezamenlijke verantwoordelijkheid met LinkedIn, waarin de aansprakelijkheid voor gegevensbescherming van LinkedIn en ons wordt afgebakend. Deze overeenkomst is beschikbaar op https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum.
In het geval dat LinkedIn de gegevens doorstuurt naar organisaties in landen buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld naar de LinkedIn Corporation, gevestigd in 1000 W. Maude Avenue Sunnyvale, CA 94085, VS, heeft LinkedIn ermee ingestemd zich te houden aan de standaardcontractbepalingen van de Europese Unie. Deze overeenkomst met LinkedIn vindt u op https://de.linkedin.com/legal/l/dpa.

Het doel van onze aanwezigheid op LinkedIn en de verwerking van persoonsgegevens in dat verband, is om ons bedrijf en ons assortiment producten en diensten te presenteren en toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk geïnteresseerden en met hen te communiceren. Juridische grondslag is art. 6 paragraaf (1) lid 1 sub f) van de AVG. Op grond hiervan kunnen wij persoonsgegevens verwerken om onze gerechtvaardigde belangen te beschermen, mits de belangen en fundamentele vrijheden van de betrokkenen bij de bescherming van hun gegevens niet zwaarder wegen dan deze beIangen. Onze gerechtvaardigde belangen bestaan in het bekendheid geven aan ons bedrijf, onze producten en diensten en de carrièremogelijkheden bij ons bedrijf en in het contacteren van geïnteresseerde personen.

5.3.4 Gegevens van sollicitanten en recruitmentdiensten van LinkedIn

Iedereen die ons profiel op LinkedIn bezoekt, heeft daar ook de mogelijkheid om contact met ons op te nemen en te solliciteren bij ons bedrijf. De via ons LinkedIn-profiel ontvangen sollicitatiegegevens worden verwerkt in overeenstemming met de informatie in paragraaf 2.3 hierboven. Houd er rekening mee dat uw sollicitatiegegevens in dit geval niet alleen door ons, maar ook door LinkedIn verwerkt worden. Wij verwijzen u in dit verband naar privacyverklaring van LinkedIn (https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy).
LinkedIn biedt ons ook de mogelijkheid om technische diensten voor werving en marketing op het LinkedIn-platform in te zetten. Als u een gebruikersaccount op het LinkedIn-platform hebt aangemaakt, kunnen wij, nadat we contact met u hebben opgenomen, uw gegevens ook verwerken, al naargelang uw instellingen in uw LinkedIn-account.
Het gebruik van dergelijke diensten vindt plaats op basis van een orderverwerkingsovereenkomst met LinkedIn (beschikbaar op https://de.linkedin.com/legal/l/dpa).
De verwerking van deze gegevens vindt plaats op grond van Art. 6 paragraaf 1, lid 1, sub f, van de AVG. Op grond hiervan kunnen wij persoonsgegevens verwerken om onze gerechtvaardigde belangen te beschermen, mits de belangen en fundamentele vrijheden van de betrokkenen bij de bescherming van hun gegevens niet zwaarder wegen dan deze beIangen. Onze gerechtvaardigde belangen liggen in het vinden van mensen om in ons bedrijf te werken. Als u via LinkedIn contact met ons opneemt, verwerken wij uw gegevens in overeenstemming met Art. 6 paragraaf 1, lid 1, sub f, van de AVG in combinatie met Art. 88 van de AVG en Art. 26 van de Duitse Wet op de Gegevensbescherming. Deze wettelijke voorschriften stellen ons in staat uw gegevens te verwerken om aan uw verzoek te voldoen en het sollicitatieproces af te handelen.

5.3.5 Uw rechten

Als u informatie opvraagt over de verwerking van uw gegevens in verband met LinkedIn of als u andere rechten op het gebied van gegevensbescherming wilt doen gelden, kunt u het beste rechtstreeks contact opnemen met LinkedIn. U kunt LinkedIn en de functionaris voor gegevensbescherming van LinkedIn bereiken via de contactopties die worden aangegeven in de privacyverklaring van LinkedIn: https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy

U kunt LinkedIn per post als volgt bereiken:
LinkedIn Ireland Unlimited Company
T.a.v.: Legal Dept. (Privacy Policy and User Agreement)
Wilton Plaza
Wilton Place, Dublin 2
Ireland

Bovendien hebt u het recht om contact op te nemen met de autoriteit gegevensbescherming om uw rechten op het gebied van gegevensbescherming af te dwingen. De Ierse Autoriteit Gegevensbescherming is als leidende toezichthoudende autoriteit bevoegd voor LinkedIn (https://dataprotection.ie/). U kunt echter ook contact opnemen met een andere gegevensbeschermingsautoriteit, die uw verzoek naar de bevoegde Ierse Autoriteit Gegevensbescherming zal doorsturen.

6. Gebruik van Matomo (vroeger Piwik)

6.1 Deze website gebruikt de webanalysedienst Matomo om het gebruik van onze website te analyseren en deze regelmatig te kunnen verbeteren. Op basis van de gewone statistieken kunnen wij ons aanbod verbeteren en deze voor u als gebruiker interessanter vormgeven. De juridische grondslag voor het gebruik van Matomo is art. 6 paragraaf 1 S. 1 lit. f DS-GVO.
6.2 Deze website gebruikt Matomo met de extra tool „AnonymizeIP“. Dit betekent dat IP-adressen alleen in verkorte vorm worden verwerkt, waardoor wordt uitgesloten dat dit direct aan een persoon kan worden gelinkt. Het door middel van Matomo door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens die door ons zijn verzameld.
6.3 Het programma Matomo is een opensourceproject. Informatie van externe aanbieders over gegevensbescherming vindt u op (https://matomo.org/privacy-policy).
6.4 Voor deze evaluatie van de Matomo-webanalyse worden cookies (meer uitleg daarover in cijfer 2.1.3 van onze privacyverklaring) op uw computer opgeslagen. De op die manier verzamelde informatie wordt uitsluitend op de server van de verantwoordelijke in Duitsland opgeslagen. U kunt de evaluatie aanpassen door bestaande cookies te verwijderen en te voorkomen dat er cookies worden opgeslagen. Wij wijzen erop dat u een website mogelijk niet volledig kunt gebruiken als u voorkomt dat er cookies worden opgeslagen. In de instellingen in uw browser kan er worden voorkomen dat er cookies worden opgeslagen. Er kan worden voorkomen dat Matomo wordt gebruikt door het volgende vakje uit te vinken en zo de opt-out-plug-in te activeren:<br/>

Matomo (Piwik) opt-out

7. Plug-ins en tools

7.1 YouTube

a) Wij hebben YouTube-video’s aan ons online aanbod toegevoegd, die op www.YouTube.com zijn opgeslagen en rechtstreeks op onze websites kunnen worden bekeken.

b) Bij het bezoeken van de websites ontvangt YouTube de informatie dat u de overeenkomstige subpagina van onze website hebt opgeroepen. Bovendien worden de onder cijfer 2.1.1 van deze verklaring vermelde gegevens verzonden. Dit gebeurt onafhankelijk van het feit of YouTube een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarop u bent ingelogd, of of er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent aangemeld, worden uw gegevens direct aan uw account gekoppeld. Als u wenst dat deze niet aan uw YouTube-profiel worden gekoppeld, moet u zich afmelden voordat u de knop activeert. YouTube slaat uw gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt deze voor reclame, marktonderzoek en/of het weergeven van de website volgens uw behoeften. Zo een evaluatie gebeurt in het bijzonder (zelfs voor niet aangemelde gebruikers) voor het vertonen van vraaggerichte reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren. U hebt recht op bezwaar tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarvoor u contact dient op te nemen met YouTube.

c) Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door YouTube staat in de privacyverklaring. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en mogelijke instellingen voor het beschermen van uw privacy. www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS. Daarom stellen wij u op onze websites alleen YouTube-aanbiedingen ter beschikking, mits u daarmee hebt ingestemd. Zonder uw toestemming krijgt u geen YouTube-content te zien en worden uw gegevens niet naar de VS verzonden.

Meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube op: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

7.2 Google Web Fonts (lokale hosting)

Deze pagina maakt gebruik van zogenaamde Web Fonts voor de uniforme weergave van lettertypen, die door Google ter beschikking worden gesteld. De Google Fonts zijn lokaal geïnstalleerd. Daarbij vindt er geen verbinding plaats met de servers van Google.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

7.3 Google Maps

a) Op deze website maken we gebruik van het aanbod van Google Maps. Zo kunnen wij u direct op de website interactieve kaarten weergeven en kunt u de kaartfunctie comfortabel gebruiken.

b) Bij het bezoeken van onze websites ontvangt Google de informatie dat u de overeenkomstige subpagina van onze- hebt opgeroepen. Bovendien worden de onder cijfer 2.1.1 van deze verklaring vermelde gegevens aan Google verzonden. Dit gebeurt onafhankelijk van het feit of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarop u bent ingelogd, of of er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent aangemeld, worden uw gegevens direct aan uw account gekoppeld. Als u wenst dat deze niet aan uw Google-profiel worden gekoppeld, moet u zich afmelden voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt deze voor reclame, marktonderzoek en/of het weergeven van de website volgens uw behoeften. Zo een evaluatie gebeurt in het bijzonder (zelfs voor niet aangemelde gebruikers) voor het vertonen van vraaggerichte reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren. U hebt recht op bezwaar tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarvoor u contact dient op te nemen met Google.

c) Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door Google staat in de privacyverklaring van Google. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en mogelijke instellingen voor het beschermen van uw privacy. http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google op: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Wijziging van deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring op eender welk moment met effect voor de toekomst te wijzigen. Op onze website is een actuele versie beschikbaar. Bezoek regelmatig onze websites en informeer u over onze privacyverklaringen.